Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

När får du fråga vem som vill ha ut handlingen och varför?

I vanliga fall får man inte fråga vem och varför. Du får inte ens säga att det är frivilligt att lämna uppgifterna. Endast om det är nödvändigt för att kunna göra en sekretessbedömning får du fråga.

Myndigheten får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling efterforska vem personen är eller syftet med begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut. Sådan fråga ska alltså bara ställas i undantagsfall.

Exempel: Om begäran gäller personuppgifter kan det behövas en bedömning av om det kan antas att sökandens behandling av personuppgifter efter utlämnandet skulle stå i strid med personuppgiftslagen. För att kunna göra denna bedömning kan du behöva fråga om mottagaren kommer att använda uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen. Om du vet att det är en journalist som begär ut uppgifterna, behöver du inte fråga eftersom det inte strider mot personuppgiftslagen att använda uppgifterna för journalistiska ändamål.

Var noga med att förklara skälet till frågan, innan frågan ställs, det vill säga att du behöver göra en sekretessbedömning.