Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Har en enskild rätt att få handlingar skickade via telefax eller e-post?

Via telefax?

Ja: Om det är möjligt och lämpligt ska ett sådant önskemål tillgodoses (JO 05/06:487). Glöm inte att kontrollera att faxnumret är korrekt.

Via e-post?

Som huvudregel nej: 13 § TF innebär att, om det inte följer av lag, det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut en allmän handling i elektronisk form (se prop. 2001/02:70 s. 27-34). Men om e-postadress är det enda man har till den som begär ut handlingar bör handlingar (om möjligt) och eventuellt avslagsbeslut gå den vägen. (Se frågan som rör om man måste fatta ett formellt beslut mot en som är anonym). Glöm inte att kontrollera att e-postadressen är korrekt.  Däremot får myndigheten göra det - Det vara lämpligt och smidigt.

Samma avgifter gäller för att skicka handlingar i elektronisk form (pdf, word etcetera) per till exempel e-post, eller per fax, som att kopiera dem (enligt ett rättsfall i Kammarrätten i Stockholm  2009-06-11, mål 2656-2009) Vad som gäller för "anonyma" ansökningar är ett frågetecken, möjligen kan vi begära betalt innan materialet skickas/överlämnas.

Glöm inte att göra en bedömning enligt dataskyddsförordningen om det är personuppgifter som begärs ut.