Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Avgifter och klassificering

Faktureringsdatum

Det är olika faktureringsdatum för olika verksamheter. Miljöförvaltningen skick

Objektregister

Fakturering ska vara klar

Livsmedel

Den 15 januari

Offentliga lokaler/hygienlokaler

Den 31 mars

PCB

Den 30 april

Miljötillsyn

Den 31 maj

Köldmedier

Den 30 september

Läkemedel

Den 31 oktober

Läs hela informationen som går ut med fakturor och som finns på malmo.se

Tillfällen då avgift inte får tas ut

 • remissyttranden (MÖD 2004-12- 13, M7352-2004) och Regeringsrätten RÅ1995:52)
 • arbetet med överklaganden
 • ansökan om utdömande av vite och yttranden i samband med det (MÖD 2016-M 11370)
 • Miljöbalks-, strålskydds-, livsmedels- och fodertillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat. Vad gäller miljö- och strålskydd: … och där verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt kravet på egenkontroll. (Taxorna respektive 12 § förordningen 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 13 § förordningen 2006:1165 om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter).

Mallar

Ett flertal mallar finns i Vision, bland annat för särskilda branscher.

 • Ange i rubriken att beslutet avser avgift. Detta för att assistenten ska kunna se att beslutet ska läggas till EKO.
 • Ange i själva beslutet att avgiften ska betalas
  Dvs i texten som ligger under rubriken "Beslut" och inte under "Information" eller liknande. Annars kan skriften anses vara kommunicering istället för beslut. Domstolar har ansett att bara beslut om "klassificering" inte medför skyldighet att betala. Det måste också anges i klassificeringsbeslut att "det innebär att ni ska betala x kr" eller liknande.
 • Kommunicera avgiften under "Övrig information" om det går ut ett separat avgiftsbeslut senare. Alla timavgifter (som inte är fasta avgifter) ska av samma anledning skrivas in i tidkort, som bilaga till själva avgiftsbeslutet (eller som en del av avgiftsbeslutet).
 • Ange (normalt) att beslutet ska gälla omedelbart
  Detta för att en avgift ska kunna göras gällande i en konkurs (ska vara "förfallen till betalning") och för att faktura ska kunna skickas direkt. Gäller ej avgifter för läkemedelskontroll och gäller ej avgifter för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer (finns ej lagstöd).
  Lagstöd: 42 § strålskyddslagen, 26 kap 26 § miljöbalken, 33 § livsmedelslagen - och ”automatiskt” enligt lag gäller beslutet omedelbart enligt 32 § 3 st lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Varför och när ska vi kommunicera?

Enligt förvaltningslagen ska den enskilde få möjlighet att yttra sig över det som tillförts ärendet. Taxan är en föreskrift och en sådan behöver inte kommuniceras. Det den enskilde ska få möjlighet att yttra sig över är uppgifter som kan ligga till grund för beslutet, t ex uppgift om att en inspektion har genomförts, hur lång tid den tog etc.

Att skicka förslag till beslut minskar risken för felaktiga beslut. Kommunicering kan också ske muntligen eller per e-post under förutsättning att den betalningsskyldige får uttrycklig möjlighet att yttra sig.

Observera: Glöm inte att anteckna kommunicering och eventuellt yttrande i Vision och att kortfattat redogöra för kommuniceringen i beslutsbakgrunden.

Behöver inte kommuniceras, d v s behöver inte skickas till betalningsansvarig för yttrande innan beslut:

 • klassificering som inte baseras på avvägningar
 • timavgifter på sammanlagt 5 timmar eller mindre

Kommuniceras alltid innan beslut:

 • timavgifter på över 5 timmar och
 • klassificeringar och timavgifter på 5 timmar eller mindre OM det finns särskilda skäl att få den betalningsskyldiges synpunkter innan beslut fattas, eller det föreligger andra utredningsmässiga skäl för att kommunicera underlaget.

OBS! Om en typ av avgift kommuniceras kan inte en annan avgift tas ut mot den betalningsskyldiges vilja: I ett rättsfall stod det en fast avgift på ansökningsblanketten. Kommunen hade rätt enligt taxan att ta ut timavgift istället, men hade inte upplyst sökanden om det. Därför upphävdes avgiftsbeslutet. (MÖD 2008-04-30, mål nr M 8487-2007)

Överklagande - ska fakturorna stoppas?

Fakturorna ska stoppas om det gäller läkemedel, för sådana avgiftsbeslut kan inte gälla även om de överklagas. EKO tar då bort kunden ur betalnings- och inkassojournalen, så att det inte skickas ut faktura och påminnelser. Kunden finns med ändå på journalerna som assistenten tar fram varje vecka, så kunden måste tas bort veckovis. På så sätt bevakas kunden. Det är viktigt att assistenten får besked om beslut/dom i överklagningsärendet om en faktura på detta sätt har stoppats.

Övriga behöver inte stoppas, men bör ändå det om handläggaren anser att det finns skäl för att vänta med indrivningen. De ska också stoppas om överinstansen inhiberar beslutet, det vill säga meddelar att beslutet inte gälla under tiden beslutet prövas.

Det är ovanligt att avgiftsbeslut ändras efter ett överklagande. Om det skulle ske återbetalas avgiften.

Om att överklagande ska ske till olika domstolar, beroende på typ av avgift. Se sista paragrafen i aktuell taxa.