Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Arbetsmiljöföreskrifter

Arbetsmiljöföreskrifter för miljöförvaltningens verksamhet och medarbetare.

Arbetsmiljöföreskrifter med beställningsnummer, titel, om de är förenade med sanktionsavgifter, samt datum då de gäller från och med.

 

Arbetsmiljöföreskrifter
BeställningsnummerTitelFörenad med sanktionsavgiftDatum - gäller fr o m
AFS 1989:07Allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården  
AFS 1982:17Anteckningar om jourtid, övertid och mertid  
AFS 2006:04Användning av arbetsutrustning  
AFS 2001:03Användning av personlig skyddsutrustning  
AFS 2003:03Arbete i explosionsfarlig miljöX2014-07-01
AFS 1998:02Arbete i kylda livsmedelslokaler  
AFS 1993:03Arbete i slutet utrymme  
AFS 1997:02Arbete i stark värme  
AFS 1986:26Arbeten på fartyg  
AFS 1994:01Arbetsanpassning och rehabilitering  
AFS 2009:02Arbetsplatsens utformning  
AFS 2006:01AsbestX2014-07-01
AFS 1984:15Avloppsanläggningar  
AFS 1998:06Bekämpningsmedel  
AFS 2012:02Belastningsergonomi  
AFS 1988:04Blybatterier  
AFS 2005:16Buller  
AFS 1982:03Ensamarbete  
AFS 2005:19Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor  
AFS 1999:07Första hjälpen och krisstöd  
AFS 1997:07Gaser  
AFS 2001:04Gasflaskor  
AFS 2007:05Gravida och ammande arbetstagareX2014-07-01
AFS 2001:09Hamnarbete  
AFS 2011:18Hygieniska gränsvärden  
AFS 2011:19Kemiska arbetsmiljöriskerX2014-07-01
AFS 2005:01Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighetX2014-07-01
AFS 2012:03Minderårigas arbetsmiljö  
AFS 1981:14Skydd mot skada genom fall  
AFS 1981:15Skydd mot skada genom ras  
AFS 2004:03Stegar och arbetsbockarX2014-07-01
AFS 2013:04Ställningar (Träder i kraft 1 juli 2014, 11 § och delar av 47 § träder i kraft 1 januari 2016)X2014-07-01
AFS 2001:01Systematiskt arbetsmiljöarbete  
AFS 2006:03Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om PCB (polyklorerade bifenyler)  
AFS 2007:09Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om trämögel  
AFS 1996:07Utförande av personlig skyddsutrustningX2014-07-01
AFS 1995:05Utrustningar för explosionsfarlig miljö  
AFS 1993:02Våld och hot i arbetsmiljön