Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Offentlighetsprincipen

Miljöförvaltningen hanterar handlingar och ärenden i enlighet med offentlighetsprincipen, som innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i stat, kommun och andra svenska myndigheters verksamhet.

Offentlighetsprincipen regleras i tryckfrihetsförordningen, som är en av våra grundlagar, och i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Huvudprincipen är att vem som helst har rätt att ta del av offentliga handlingar. Detta är en av förutsättningarna för ett demokratiskt och rättssäkert samhälle och försvårar maktmissbruk och fusk.

Allmänna handlingar

Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos, upprättas av eller skickas ut från miljöförvaltningen är allmänna handlingar. Det kan exempelvis vara en pappershandling, en digital handling (till exempel e-postmeddelande eller sms), eller en bild (foto eller karta).

Offentlighet och sekretess

Allmänna handlingar är offentliga så länge de inte omfattas av sekretess. Sekretessbelagda handlingar ska alltid diarieföras med sekretessmarkering till rätt paragraf i offentlighet- och sekretesslagen (OSL).
Varje gång någon begär ut en handling ska en sekretessprövning av innehållet göras utifrån OSL. Om begäran (helt eller delvis) avslås måste  hänvisning göras till rätt paragraf i OSL.