Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Systematiskt kvalitetsarbete på miljöförvaltningen - SKA

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att vi har rätt kvalitet i våra processer och tjänster. Ett aktivt kvalitetsarbete hjälper oss att upprätthålla våra fyra framgångsfaktorer och att nå våra verksamhetsmål.

Syfte

Kvalitetsarbetet syftar till att säkerställa att vi uppfyller kraven som ställs på oss och att vi ständigt förbättrar och utvecklar vår verksamhet. På så sätt bidrar vi till starkare rättssäkerhet och en bättre service till Malmöbon.

Systematiskt kvalitetsarbete utgör strukturen för vårt löpande arbete, och är därmed något som vi arbetar med dagligen. Exempel på delar som kännetecknar kvalitetsarbetet är:

  • Upprättande av styrdokument
  • Målstyrning
  • Arbete med förbättringar
  • Lagefterlevnad
  • Revisioner - interna och externa

Ledningens genomgång

En gång om året äger ledningens genomgång rum, med syfte att systematiskt följa upp de ingående delarna i kvalitetsarbetet. Detta bidrar till att säkerställa vi utför vårt uppdrag på ett korrekt och effektivt sätt.

Ansvar

Ansvaret för kvalitetsarbetet följer linjeverksamheten, vilket betyder att ansvarig funktion för respektive verksamhetsområde också har ansvar för kvalitetssäkringen. ​

Samordning på förvaltningen

Samordningen leds av enheten för kansli och juridik. Ansvaret för framtagande och uppdatering av styrdokument ligger alltid hos respektive avdelnings- eller enhetschef.