Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Riktlinjer för arbetet med sociala medier på Malmö Museer

Sociala medier är samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor, låter dem skapa eget innehåll och interagera med varandra. Exempel på sådana är: Facebook, Twitter, Youtube, Myspace, Flickr, Wikipedia, bloggar och diskussionsforum.

- Malmö stads och Kulturförvaltningens kommunikationspolicys gäller till största delen även för sociala medier. Dessa finns att läsa på Komin.
  
- De sociala medierna är ytterligare kommunikationskanaler för museet och innebär ett publicistiskt och redaktionellt uppdrag.

- Det är redaktörernas roll att se till att frågor besvaras, störande inlägg hanteras och/eller tas bort, hålla uppsikt över diskussionsflödet, bevaka eventuell diarieföring etc.

- Starta inte en grupp, sida eller dylikt i din roll som anställd utan dialog och tillstånd från museichef och informatör.

- Avsändaren är viktig. Gör du inlägg på museets officiella sidor glöm inte att tala om att du arbetar här. Förtydliga förslagsvis genom att underteckna ditt inlägg med titel eller roll samt Malmö Museer.

- Skriv bara sådant som du själv och institutionen kan stå för.

- De sociala medierna är kommunikationskanaler bland andra och hur man uppför sig där behöver inte skilja sig från hur man till exempel svarar i telefon — använd sunt förnuft och "allmänt hyfs".

- Tänk på att all information som läggs ut på internet är tillgänglig för alla och för en lång tid framöver.

- Visa respekt för andras integritet och åsikter.

- Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras på sociala medier.

- Var också försiktig med att lämna ut information om t ex kollegor som kan vara känslig.

- Vid publicering ska juridiska aspekter tas i åtanke: bildpolicys, upphovsrätt, GDPR etc.

- Det måste finnas en beredskap i organisationen att svara på inkommande frågor.

Malmö Museers riktlinjer baseras till stor del på bland annat Sveriges Kommuner och Landstings checklista för sociala medier.