Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Medarbetarenkäten 2019

Kulturförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att lyckas behöver vi alla hjälpas åt. Syftet med medarbetarenkäten är att ge underlag för utveckling och styrning av verksamheten.

Medarbetarenkäten bestod även i år av SKL:s nio HME-frågor. HME står för ”hållbart medarbetar-engagemang” och utvärderar organisationens och chefernas förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett medarbetarengagemang.

Resultatet av medarbetarenkäten utgör ett nuläge och är ett underlag att arbeta vidare med på arbetsplatsen. Vid återkopplingen av resultatet och framtagandet av handlingsplan är det viktigt att få igång en dialog på arbetsplatsen. Säkerställ så att alla förstår medarbetarundersökningens grafik och vad specifikt er grupps värden innebär.

Malmö stad har tagit fram en resultatguide som beskriver och ger stöd i det fortsatta arbetet med resultatet.