Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Trepartsprocess

En trepartsprocess inleds vid behov i tidigt skede,  vid sjukskrivning och/eller i andra rehabiliteringsärenden, i samarbete med specialist (till exempel Case manager eller företagsläkare) hos företagshälsovården.

Treparten består alltid av medarbetaren (och eventuellt medarbetarens fackliga ombud), chef och specialist på företagshälsovården. Medarbetaren har självklart huvudrollen i processen, men närmsta chef har också en mycket viktig nyckelroll och bör därför inte ersättas med annan representant. Behov av HR:s medverkan i trepartsprocessen diskuteras med HR i varje enskilt fall. Så även medverkan från Försäkringskassan. Processen kan omfatta ett till flera möten över tid.

Vid rehabilitering behöver snarast möjligt följande punkter, i trepart, beröras och alltså utgöra en del av trepartsmötets agenda:

  • Status (arbetsförmåga i nuläget samt prognos utifrån läkarintyg)
  • Identifiera handlingsplan för återgång i ord arbete inklusive aktuella aktiviteter (till exempel mental återhämtning, motion, sjukgymnastik, samtalsstöd, besök på ord arbetsplats, deltidsarbete, anpassade arbetsuppgifter, arbetsträning, arbetsprövning samt mentorskap). Tydliggör nästa steg.
  • Avgör vilken kontakt som chef och medarbetare ska ha? Chef och företagshälsovård? Medarbetare och företagshälsovård?
  • Avgör vilken som är er nästa avstämning/ trepartskontakt för till exempel uppföljning/avstämning?
  • Om ord arbete inte är möjligt – vilka alternativ finns då? Börja tänka på detta så tidigt som möjligt.

Informera tidigt (innan sjukfallets 30:e dag) och löpande Försäkringskassan om den handlingsplan för återgång i arbete ni i trepart beslutat. Ta vid behov stöd av din HR-konsult.

Trepartsprocessen avslutas generellt sett inte före det att medarbetaren återgått i arbete och en uppföljning/avstämning på lämpligt sett skett.