Besluta

Alla anställda inom offentlig sektor är ansvariga för att dokumentera de beslut som fattas inom verksamheterna. Det kan röra sig om olika typer av beslut, till exempel politiska beslut, delegationsbeslut eller verkställighetsbeslut.

Politiska beslut

Beslut som fattas av nämnden eller andra av nämnden insatta beslutsinstanser dokumenteras i sammanträdesprotokoll.

Ärendeprocessens huvudsyfte är att säkerställa att beslutsunderlagen är korrekta, väldokumenterade och tillgängliga. Detta är en förutsättning för att de beslut som fattas blir väl underbyggda.

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut innebär att nämnden delegerar rätten att besluta i en fråga till exempelvis en tjänsteperson inom förvaltningen. Vem som har rätt att fatta en viss typ av beslut framgår av delegationsordningen.

Alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnden snarast möjligt. Syftet med att anmäla besluten är att nämnden ska kunna kontrollera de beslut som fattas i nämndens namn. I och med att ett beslut har anmälts börjar också eventuell överklagandetid löpa, alltså den tidsperiod då en medborgare har möjlighet att överklaga beslutet. 

Kulturnämnden har inte rätt att ändra ett fattat delegationsbeslut annat än efter omprövning. Nämnden har dock rätt att dra tillbaka delegationen för en viss tjänsteperson, en viss typ av ärenden eller beslut, eller ett specifikt ärende innan beslutet är fattat.

Verkställighet

Verkställighetsbeslut är den vanligaste typen av beslut – dessa tas av alla anställda inom sin ordinarie tjänsteutövning, inom ramen för ”faktiskt handlande”. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till nämnden.

Hur gör jag

Politiska beslut

För att förbereda underlag inför exempelvis nämndbeslut följ den ärendeprocess som gäller inom vår förvaltning. All handläggning och dokumentation sker i Platina.

Delegationsbeslut

Du som beslutsfattare är ansvarig för att dokumentera ditt beslut enligt de
anvisningar som gäller inom vår förvaltning. Det innebär att beslutet ska vara väl underbyggt och att alla handlingar registreras i ett ärende i Platina. Efter fattat beslut kontakta din registrator som sammanställer information om delegationsbeslut för anmälan till nämnden. 

Verkställighet

Följ de regler som gäller inom din verksamhet, i samråd med din chef.

Frågor

Har du frågor kring detta hör gärna med din chef eller nämndsekreteraren.