Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Lovsamordning

Uppdraget antogs i barnrättsspårets styrgrupp i december 2019 och innebär att ansvara för samordning och uppföljning av kulturförvaltningens utbud av lovaktiviteter för åldersgruppen 6–19 år under sommarlov, höstlov, jullov, februarilov och påsklov med start sommarlovet 2020.

Lovsamordningen leds av tre samordnare från Biblioteken i Malmö, Malmö Museer samt Allaktivitetshusen som sammankallar en operativ arbetsgrupp bestående av representanter från hela kulturförvaltningen. Dessa tre har ett övergripande ansvar och mandat att säkerställa att uppdraget uppfylls. Vid större principiella frågor, inriktningsbeslut etc, fattar styrgruppen beslut. Den operativa gruppen ansvarar i sin tur för genomförandet i respektive verksamhet.

Uppdraget rapporteras efter varje lov till styrgruppen samt följs upp i kulturförvaltningens årsanalys. När kommungemensamma medel finns sker även rapportering till Malmö stads styrgrupp för lovsatsningen, där fritidsförvaltningen är projektägare. Instruktioner för den återrapporteringen kommer från fritidsförvaltningen.

Uppdragets olika delar

Samordnarna ska säkerställa att kulturförvaltningens utbud för barn 6–19 år under skolloven synkas genom att:

 • Säkerställa att kraven bakom de prioriterade artiklarna i konventionen efterlevs.
 • Säkerställa att det finns ett brett, varierat och relevant kostnadsfritt utbud för hela målgruppen på samtliga skollov i hela staden.
 • Säkerställa att utbudet har en jämn spridning i ålder, geografi i staden samt under lovens samtliga veckor.
 • Utgå från målgruppens egna åsikter i framtagandet av upplägg och aktiviteter med utgångspunkt i resultaten från CTC:s enkäter och områdesanalyser samt Ung livsstil-studien. På sikt involvera barn och unga även i planering och genomförande av verksamheten under loven i samverkan med fritidsförvaltningen.
 • Sammankalla en operativ arbetsgrupp med representanter från Malmö stadsarkiv, Malmö Kulturskola, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall, Malmö Museer, Arena 305, Allaktivitetshusen och Sommarscen Malmö. Om det finns lovmedel att fördela ska även Kulturstöd och analys bjudas in för att säkra det fria kulturlivets medverkan.
 • Samverka och ha tät dialog med lovansvariga i fritidsförvaltningen och fastighets- och gatukontoret, samt dessa förvaltningars kommunikationsavdelningar. Dessutom behöver en kontakt etableras med grundskoleförvaltningens fritidshemsutvecklare på Pedagogisk inspiration för spridning.
 • Utse platser i hela staden där lovaktiviteterna kan kraftsamlas och flera aktörer kan samverka, tex områdesbiblioteken. Dessa platser ska fungera som plattformar för lovaktiviteter och kan gärna vara samma över tid för att göra det lätt för målgruppen att hitta och hitta tillbaka till verksamheterna. Ett ökat samutnyttjande av förvaltningens lokaler är önskvärt.
 • Undersöka behovet av transport till och från aktiviteterna och beskriva detta för styrgruppen.
 • Säkerställa att målgruppen informeras om utbudet i dialog med kommunikationsavdelningen.
 • Göra ett årshjul för årets alla lov med tydliga deadlines för när planering ska vara klar för respektive lov, samt återrapportering. Årshjulet ska kommuniceras internt i hela förvaltningen.
 • Uppföljning av lovaktiviteterna, sammanställning av statistik samt återrapportering av lovmedel när sådana finns.

Samordnare:
Dennis Petersson, utvecklingssamordnare Allaktivitetshuset Hermodsdal
Karin Bengtsson, museipedagog Malmö Museer
Carin Norén, utvecklingssamordnare Biblioteken i Malmö