Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Utvecklingsspår

För att bättre möta stadens utmaningar och Malmöbornas behov behöver vi jobba mer tillsammans. Genom utvecklingsspåren tar tar vi oss gemensamt an frågor och tittar på dem ur flera perspektiv.

Kulturförvaltningens sex gemensamma utvecklingsspår rör barnrätt, arrangemang, stadsutveckling, ledarskap, digitalisering och kulturstrategin. Medlemmarna i utvecklingsspåren kommer från förvaltningens olika verksamheter och spåren knyts till remisshantering och till arbetet med uppföljning och indikatorer. Genom att arbeta i tvärgående processer får vi större kompetens i gemensamma frågor.

Styrgrupp

Kulturförvaltningens ledningsgrupp är utvecklingsspårens styrgrupp. Denna är beställare och ansvarar för styrning och prioritering på en strategiskt övergripande nivå. Arbetet med utvecklingsspåren knyts till mål och styrning och är en röd tråd i förvaltningsledningens arbete.

Processägare

Varje utvecklingsspår har en processägare som ansvarar för att i samverkan med utvecklingsspårets teammedlemmar fastställa mål och riktning samt uppföljning av arbetet. Processägaren ansvarar även för kommunikationen mellan utvecklingsteam och ledningsgrupp.

Utvecklingsteam

Utvecklingsteamen är tvärgående arbetsgrupper som skapas inom respektive utvecklingsspår. Teamen ansvarar för att leda, driva och koordinera arbetet med stöd av processägarna. Arbetssättet är innovativt och de kan tilldelas andra uppdrag inom området samt kan tillsammans med processledare vid behov tillsätta nya tvärgående arbetsgrupper inom utvecklingsspåren.