Kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi

Den 8 december 2005 antog Malmö kulturnämnd kulturförvaltningens kommunikationspolicy och -strategi för förvaltningen.

I enlighet med offentlighetsprincipen har allmänheten och media rätt till insyn i Kulturförvaltningens verksamhet, vilket är grundläggande för hela Kulturförvaltningens verksamhet, kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi.

Kommunikationspolicyn och kommunikationsstrategin är långsiktiga dokument och utgår från Malmö stads kommunikationsplattform med kommunikationspolicy och grafisk profil.

En gemensam kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi är ett sätt att
·  tydliggöra informations- och kommunikationsfrågorna inom Kulturförvaltningens alla verksamheter

·  bidra till en helhetssyn i förvaltningen för kommunikationsfrågorna

Kommunikationspolicyn anger de samlade riktlinjerna för hur arbetet med kommunikation och information ska bedrivas i förvaltningen samt fördelning av ansvar.

Kommunikationsstrategin anger hur vi kommunicerar. Den innehåller det långsiktiga tillvägagångssättet för hur vi med kommunikation bidrar till att uppnå de övergripande målen.

Kommunikationspolicyn och strategin.PDF (pdf, 45.6 kB)
 

Strategi för mångfaldskommunikation

I augusti 2008 antog ledningsgruppen inom Kulturförvaltningen en strategi för mångfaldskommunikation (som är ett led i den treåriga planen för vidgat deltagande i Malmös kulturliv). Ladda ner strategi för mångfaldskommunikationPDF (pdf, 193.8 kB).