Handlingsplan för hållbar utveckling och mat

I Kommunfullmäktiges mål 8 framgår att Malmö stad ska vara: En ekologisk och hållbar stad som skapar en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och som ska fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.

En revision utfördes och presenterades november 2018 av Price WaterhouseCoopers, PWC,på uppdrag av Malmö stadsrevision. Revisionen granskade efterlevnaden av Policyn för hållbar utveckling och matför Malmö stad. Policyn antogs av Kommunfullmäktige 2010-10-28 att gälla för hela Malmö stads organisation. Policyn syftar till att medvetandegöra, att bidra till ett hållbart Malmö med friska medborgare och till hållbara matinköp. Utifrån revisionen gav Kulturnämnden i uppdrag till förvaltningen att ta fram en Handlingsplanför hållbar utveckling och mat.

Handlingsplan för hållbar utveckling och mat bryter ner de övergripande målen i policyn till åtaganden anpassade för Kulturförvaltningen och dess verksamheter.