Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Medarbetarenkät 2018

Kulturförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att lyckas behöver vi alla hjälpas åt. Den 15 oktober var det dags för Malmö stads årliga medarbetarenkät.

Sammanställningen av årets medarbetarenkät visar att kulturförvaltningens medarbetare upplever sitt arbete som meningsfullt. Det nära ledarskapet är också uppskattat av en stor del av medarbetarna. Ett exempel på förbättringsområde är hur vi följer upp och utvärderar arbetsplatsens mål.

Meningsfullt arbete och ledarskap i topp

Flera områden i medarbetarenkäten visar positiva resultat och det nära ledarskap är det område som uppnår högst resultat. Ett tecken på att förvaltningen har engagerade chefer som skapar förutsättningar för att medarbetare känner delaktighet och att arbetsuppgifterna är meningsfulla. Den enskilda frågan som fick högst resultat handlar om att arbetet känns meningsfullt, 90 % svarade antingen att det stämmer mycket bra eller att det stämmer ganska bra. Det är också många medarbetare som upplever att den närmaste chefen visar förtroende för dem som medarbetare, 84 % svarade att det stämmer mycket bra eller att det stämmer ganska bra.

Förbättringsområden

Trots positiva resultat visar också årets medarbetarenkät att kulturförvaltningen har områden som behöver bli bättre. Inom flera förbättringsområden pågår sen tidigare åtgärder som nu fortsätter. Ett område som vi fortsatt behöver arbeta med handlar om att följa upp uppsatta mål. Under året har förvaltningen arbetat vidare med att hitta en bra struktur för vårt arbete med mål- och styrning. Fokus framåt ligger främst på uppföljning, att stärka och utveckla former och metoder för att bättre mäta effekter av vår verksamhet. Som stöd i detta har förvaltningen bland annat tagit fram en mall för verksamhetsplanering och uppföljning för 2019. Målet är att den, tillsammans med andra insatser, ska leda till större tydlighet i verksamheterna och därmed
ge utslag på nästa års medarbetarenkät.

Nästa steg

Alla chefer med minst 5 svarande medarbetare har i uppdrag att analysera resultatet tillsammans med sina medarbetare och i samverkan. Därefter ska handlingsplaner tas fram som fokuserar på det fortsatta utvecklingsarbetet. Samtidigt är det också viktigt att jobba vidare med det som fungerar bra. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att skapa attraktiva arbetsplatser och kunna erbjuda kultur som gör skillnad.

Ladda ned

Kulturförvaltningens resultatguide 2018Word (word, 484.1 kB)

HandlingsplanWord (word, 41.5 kB)