Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Jämställdhet och mångfald

År 2020 ska Malmö stad vara en jämställd stad både som arbetsgivare och gentemot våra medborgare. Här hittar du material som handlar om kulturförvaltningens arbete med frågor om jämställdhet och mångfald.

Malmö är en mångkulturell stad. Omkring 40 procent av Malmöborna har utländsk bakgrund. Kulturförvaltningen arbetar tillsammans med hela Malmö stad för att ta till vara alla de positiva värden som alla våra olika erfarenheter tillsammans skapar. Nära förknippat med jämställdhetsarbetet är också mångfaldsarbetet.  Kulturförvaltningen jobbar kontinuerligt med att inhämta kunskap om både jämställdhet och antidiskriminering. Arbetet med jämställdhet och mångfald är högt prioriterat.

Jämställdhetsstrategi

2013 godkände Kulturnämnden förvaltningens jämställdhetsstrategi som fungerar som ett styrdokument och ska implementeras i alla verksamheter på förvaltningen.  Jämställdhet och skydd från diskriminering är en mänsklig rättighet. Sedan kommunfullmäktige undertecknade den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR) har Malmö stad förbundit sig till att systematiskt integrera jämställdhetsperspektivet i alla verksamheter.  

Kulturförvaltningens jämställdhetsstrategi tar sin utgångspunkt ur CEMR med särskilt fokus på artikel 20 som pratar om jämställdhet och mångfald inom kultur, idrott och fritid. CEMR tar även upp vikten av att ta hänsyn till alla diskrimineringsgrunder i jämställdhetsarbetet och därför är mångfaldsarbetet så nära förknippat med jämställdhetsarbetet på förvaltningen.

Mall för jämställdhetsanalys

Kulturförvaltningen har tagit fram en gemensam mall som är tänkt att vara en utgångpunkt för de jämställdhetsanalyser som arbetas fram på förvaltningens institutioner och verksamheter. Syftet med mallen är att vara ett stöd i arbetet med jämställdhetsanalyserna, och att i förlängningen leda till en större likriktning i dokumentationen av dessa.