Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Mål och styrning

Det finns ett antal styrdokument som tillsammans utgör grunden för kulturförvaltningens utveckling. Ett av de viktigaste är nämndens budget och de tillhörande nämndsmålen.

Kulturnämndens budget innehåller sex nämndsmål för verksamheterna. Målen speglar nämndens huvudsakliga utmaningar och prioriteringar för de kommande åren och anger inriktning för verksamheten.

Kulturnämndens mål

Kulturell allemansrätt för stadens barn och unga

Alla Malmös barn och unga ska såväl under skoltid som på sin fritid ha goda och likvärdiga möjligheter att påverka, ta del av och själva skapa kulturupplevelser.

Kulturens plats i det offentliga rummet

Genom att låta konst och kultur ta plats i det offentliga rummet ska kulturnämnden bidra till att skapa en attraktiv livsmiljö som ger en ökad känsla av sammanhang och trygghet för Mal-mös invånare.

Likvärdiga möjligheter till kultur

Alla invånare ska ges likvärdiga möjligheter till deltagande, inflytande och medskapande i stadens kulturliv.

En kreativ och attraktiv kulturstad

Kulturnämnden ska genom ett rikt kulturliv med relevans, aktualitet, spets och djärvhet bidra till Malmö som en kreativ och attraktiv kulturstad.

En god infrastruktur för Malmös kulturutövare

Malmö ska vara en aktiv och attraktiv kulturstad där stadens fria kulturliv ges goda förutsättningar att etablera sig, verka och utvecklas.

Kultrurarven i det moderna Malmö

Kulturnämnden ska främja ett för Malmö levande och aktuellt kulturarv som bevaras, tillgängliggörs och utvecklas.