Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kort historik över MAS/MAR

I slutet på 1990-talet genomfördes ädelreformen i Malmö. Utgångspunkten var en helhetssyn på den äldre människan. Sociala och medicinska behov skulle tillgodoses på ett sammanhållet sätt.

Utifrån socialtjänstlagen fick kommunerna en skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd. Institutionstänkandet övergavs och särskilda boendeformer för äldre blev ett nytt samlingsbegrepp. Till de särskilda boendeformerna hör ålderdomshem, servicehus, gruppbostäder och de sjukhem som överfördes från landstingen i samband med reformen.

Kommunerna fick även ett ansvar för hälso- och sjukvård, upp till sjuksköterskenivå, det vill säga exklusive läkarinsatser, samt för hjälpmedel i särskilda boendeformer. Efter överenskommelse med landstinget fick kommunerna även möjlighet att överta ansvaret för hemsjukvård i den enskildes hem.

Lagstiftaren ansåg att vissa arbetsuppgifter måste utföras av en medicinskt sakkunnig person med sådan utbildning och erfarenhet att det fanns rimliga möjligheter att utföra dem på ett patientsäkert sätt. Med hänsyn till patientsäkerheten ansågs det nödvändigt att skapa garantier för att dessa uppgifter alltid skulle ligga på en person med tillräcklig kompetens. Man jämförde med den dåvarande regleringen av landstingens hälso- och sjukvård där krav fanns på att det vid en enhet för diagnostik eller vård och behandling skulle finnas en särskild läkare.

För att kvalitetssäkra den kommunala hälso- och sjukvårdslagen infördes rollen medicinskt ansvarig sjuksköterska (12 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30))

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjukgymnast fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Han eller hon kan då kallas medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR (11 kap. 4 § HSL och punkten 6 i övergångsbestämmelser till HSL).

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen