Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Medicinskt ansvariga

Hög patientsäkerhet är ett grundläggande krav och en kvalitetsfråga inom hälsa, vård och omsorg. Det innebär att en patient som har kontakt med personal inom vården och omsorgen alltid ska känna sig trygg och säker. Medicinskt ansvariga har ansvaret att se till att vården bedrivs enligt gällande författningar, föreskrifter, processer och rutiner.

Patientsäkerhet innebär att patienter ska skyddas mot vårdskada och vara delaktiga i patientsäkerhetsarbetet. Det innebär också att medarbetare ska kunna utföra sitt arbete med rätt förutsättningar och metoder så att en säker vård och omsorg kan ges.

Viktigt är också att det finns en god patientsäkerhetskultur och att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt.

Medicinskt ansvariga inom hälsa- vård och omsorgsförvaltningen ansvarar för att det bedrivs vård med en hög patientsäkerhet och med god kvalitet enligt gällande författningar, föreskrifter, processer och rutiner.

I ansvaret ingår bland annat att fastställa vilka övergripande processer och rutiner som behövs för att den kommunala hälso- och sjukvården ska uppfylla gällande krav och mål.

I ansvaret ingår också att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada enligt lex Maria och anmäla detta till Inspektionen för Vård och omsorg.

Särskilt boende, Hälsa & förebyggande och korttid:
Sara Negrén (MAS) & Linda Gustafsson (MAR)

Ordinärt boende och Myndighet:
Inger Siecke & Ann-Lis Rohlwin (MAR)

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen