Loggning av åtkomst i journaler

Loggning av dokumentationssystem:
Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) ska vårdgivaren säkerställa att behörigheterna för åtkomst till patientuppgifter begränsas till vad en användare behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personalens åtkomst ska regelbundet granskas genom systematiska och återkommande kontroller så att ingen obehörig tagit del av patientuppgifter som inte kan relateras till en aktiv vårdkontakt. Grunden för tillgång till patientinformation är att behov av uppgiften finns för vård eller annan arbetsuppgift.

Syfte:
Loggningskontroll ska säkerställa vårdgivarens trovärdighet gentemot brukare/patient och ge anställda en trygghet innebärande att man genom loggen kan styrka att åtkomsten varit befogad. Loggen ska hålla en sådan kvalité att vårdgivaren ska kunna vidta arbetsrättsliga åtgärder och underlaget ska räcka för att åklagaren ska kunna styrka obehörig åtkomst i domstol vid dataintrång.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen