Höga förväntningar på Lifecare Planering i särskilt boende

Just nu pågår ett pilotprojekt där sex särskilda boenden testar Lifecare Planering. Ett av boendena är Jylland, där medarbetare och chefer ser fram emot att få börja använda sig av verktyget som stöd i det dagliga arbetet.

Jeanette Larsson, Petra Jernsgård, Elisa Velic och Lotta Karlsson

- Det känns lite stort nu i början, men upplevelsen är att det kommer bli bra ju mer man lär sig om verktygets möjligheter, säger Elisa Velic, planerare.

Lifecare Planering används för att planera brukarnära insatser och övriga arbetsuppgifter som ska utföras på ett boende. Under hösten påbörjades utbildning av planerare inom de sex särskilda boenden som medverkar i piloten, och just nu pågår ett gediget arbete där planerarna bygger grunden i systemet med brukarinsatser, personalscheman och övriga uppgifter.

Höga förväntningarna på resultatet

- Verktyget blir ett stöd i att komma ihåg vad som ska utföras och det skapar också en större flexibilitet för personalen, säger Petra Jernsgård, planerare.

- Det blir mer strukturerat runt den enskilde brukaren. Samtidigt ser man ser alla andra uppgifter som vi utför på boendet och detta kan visa på delar i arbetet som vi behöver förändra och förbättra, säger Elisa Velic, planerare.

- Vi kommer på saker efter hand, menar Jeanette Larsson, sektionschef. Vi visste ingenting om detta när vi började utan vi kastades rakt in i projektet. Det är fördelen med att vara pilot, att vi har tid att komma på grejer.

Upplevelsen är också att verktyget kommer underlätta för vikarier som idag måste fråga ordinarie personal om många moment under dagen.

- Med hjälp av planeringen kommer vikarierna bli mer självständiga, vilket frigör mer tid för ordinarie personal , säger Elisa Velic.

- Arbetsuppgifter kommer dessutom att cirkulera på all personal, vilket kommer att leda till en jämnare arbetsfördelning, säger Jeanette Larsson. Det är också en fördel att kunna planera in APT, rapporter och andra möten så att all personal kan ta del av informationsflödet.

Vinster för brukarna

Som sektionschef ser Jeanette Larsson också att planeringsverktyg underlättar att få in olika åtgärder (exempelvis utifrån BPSD) i planeringen så att dessa efterföljs, vilket kan bli en stor vinst för brukarna.

Planerarna Petra Jernsgård och Elisa Velic är överens om att kommunikationen runt brukaren kommer underlättas:

- Dels eftersom man planerar in rapporter, men också eftersom förändrade brukarinsatser planeras in direkt istället för att dessa förs vidare när lämpligt tillfälle ges.

- En annan stor fördel är att få in planerad tid för arbete med genomförandeplaner, säger Lotta Karlsson, assistent.

I början på 2020 genomförs det sista utbildningstillfället för de medverkande i pilotprojektet. Användandet av Lifecare Planering i det dagliga arbetet startar under vecka 10. Efter någon månad ska projektet utvärderas och då tas beslut om den framtida användningen av systemet.

Intervju och foto: Jannike Brandt

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen