Arkiv

De allmänna handlingar som hanteras och förvaras i våra
verksamheter är vårt arkiv. Arkivet omfattar både handlingar på papper och information i verksamhetssystem.

Vi arkiverar handlingar för att de ska komma till användning för allmänheten, förvaltningen, forskningen och rättsväsendet. För att detta ska vara möjligt idag och i framtiden är det viktigt att handlingarna förvaras säkert, att de hålls ordnade och sökbara samt att rätt handlingar bevaras och gallras.

Regler för arkivhantering

Regler för hur vi ska hantera våra handlingar finns framförallt i två styrdokument. Dessa ger vägledning om bevarande och gallring, förvaring och sekretess.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arkivredovisning (version 2.0)PDF (pdf, 1.1 MB) innehåller regler för handlingar som är specifika för våra kärnverksamheter, till exempel handlingar som rör brukare och patienter.

Arkivhandbok för Malmö stad - styrande och stödjande verksamheter, version 3 från 2018 innehåller kommungemensamma regler för handlingar i styrande och stödjande verksamheter, till exempel handlingar som rör ekonomi, HR och den politiska beslutsprocessen. I arkivhandboken finns också regler för arkivlokaler och hänvisning till godkända skrivmedel och filformat.

Rutiner för olika områden

Klicka på rubrikerna för att läsa hur handlingar ska hanteras inom ett särskilt verksamhetsområde.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen