Reglemente och delegationsordning

Reglementet innehåller regler för nämndernas verksamhet och arbetsformer. Delegation innebär att beslutanderätt överförs från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden till presidiet, utskott, ledamot eller tjänsteperson. En nämnds rätt att besluta om delegation regleras dels i kommunallagen (KL) genom bestämmelserna i 6 kap. 37-40 §§ och dels i speciallagstiftning.

Nämndens rätt att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns ett utrymme för överväganden och bedömningar, dock utan att detta utrymme är forum för politiska värderingsfrågor, t.ex. myndighetsutövning som inte är av principiell natur och verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Genom delegation effektiviseras den kommunala förvaltningen, och medborgarna ges en bättre service. Beslut av rent förberedande eller rent verkställande karaktär kräver ingen delegation utan sådana beslut kan tjänstepersoner fatta enligt en arbetsordning i organisationen. Detta gäller ett beslutsfattande där beslutet är givet på förhand utan att det föreligger ett verkligt bedömningsutrymme, t.ex. beslut om debitering enligt en taxa.

Delegering kan när som helst återkallas, medan ett beslut som fattats med stöd av delegation i princip inte kan omprövas eller återtas.

All beslutsrätt som är delegerad finns i nämndens delegationsordning. Där framgår också vilka fattade beslut som ska anmälas till nämnden, så att nämnden får veta vilka beslut som fattas å deras vägnar. Anmälan kan ske på olika sätt beroende på vilken typ av beslut som fattats på delegation. Beslut som dokumenteras i verksamhetssystemet Procapita, dvs. biståndsbeslut, rapporteras genom att sammanställningar över biståndsbeslut per månad skickas till nämndsekreterare. Övriga beslut dokumenteras i Platina, och ska meddelas nämndsekreterare i samband med att beslutet fattats, skicka gärna diarienumret per mejl till nämndsekreterare.

Mall för att dokumentera ett delegationsbeslut hittar du här.

Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämndenPDF (pdf, 336.7 kB)

Gäller fr.o.m. 2019-09-01


Tidigare versioner

 

Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämndenPDF (pdf, 331.2 kB)

(gäller fr.o.m. 2019-05-01 - 2019-08-31)


Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden PDF (pdf, 319.9 kB)
(gäller fr.o.m. 2019-03-01 - 2019-04-30)

Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämndenPDF (pdf, 319.9 kB)

(gäller fr.o.m. 2019-01-10 - 2019-02-28)

 

Delegationsordning för hälsa-, vård- och omsorgsnämndenPDF (pdf, 171.5 kB)
(giltig  fr.o.m.2018-07-01 – 2019-01-09) 

Kontakt

Tilde Tibblin, planeringssekreterare/nämndsekreterare
Tel. 040-344932
Mob. 0733-060765
E-post: tilde.tibblin@malmo.se

Besöksadress: Kungsgatan 13, vån 3, rum 3310

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen