Hälso- och sjukvårdsavtalet

Sedan den 1 september ingår Malmö stad i ett nytt samarbetsavtal med Region Skåne kring hur ansvaret och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska se ut framöver.

Det nya HS-avtalet är ett utvecklingsavtal vilket innebär att Malmö stad och Region Skåne tillsammans ska fortsätta utveckla samarbetet utifrån de utvecklingsområden som beskrivs i avtalet.

De fyra utvecklingsområden som finns i avtalet är:

  • Utveckling av en teambaserad vårdform för våra mest sjuka med ett långvarigt vårdbehov
  • Utveckling av insatser för tidvis sviktande patienter/brukare med behov av tillfälliga insatser
  • Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper
  • Utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning

Kärnan i den teambaserade vårdformen är ett särskilt riktat läkarstöd från regionen och våra sjuksköterskor i kommunen som samverkar tillsammans med sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, biståndshandläggare och undersköterskorna från kommunen. De mest sjuka patienterna/brukarna kan, om de inte har möjlighet att på egen hand ta sig till vårdcentralen, få läkarstöd i hemmet. Den teambaserade vårdformen kommer också vara grunden för insatser till tidvis sviktande patienter/brukare med behov av tillfälliga insatser.

Film hälso- och sjukvårdsavtalet

Filmen bygger på Malmö stads checklistor för hälso- och sjukvårdsavtalet. I filmen får du följa hur leg sjuksköterska Philip steg för steg tillsammans med sina kollegor, både inom Malmö stad och Region Skåne skriver in patienten Marie-Louise i Mobilt vårdteam.

Se filmen om hälso- och sjukvårdsavtalet

Här hittar du ytterligare material, hos Kommunförbundet Skåne.

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet är ett så kallat utvecklingsavtal. Detta innebär att de faktiska arbetsformerna och processerna från den 1 september inte är fullt utvecklade utan är något som kommer arbetas fram.

Betalningsansvarslagen (BAL) som trädde i kraft 1992 beskriver hur utskrivningsprocessen kring slutenvård ser ut. Beroende på att vårdtiderna inom slutenvården förkortats avsevärt har utredningen (SOU 2015:20) konstaterat att nuvarande BAL inte fungerar tillfredställande utan ska ses över för att anpassas bättre utifrån patientens behov samt korta väntetider.

En eventuell ny BAL är i linje med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet men förslaget har tagits fram i en separat nationell process där inga beslut har fattats än.

Kontakt

Evelina Nilsson Harvey
E-post: evelina.nilsson@malmo.se
Telefon: 0728-867290

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen