Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Intern kontroll

Intern kontroll (IK) är ett av nämndens verktyg för att utveckla kvaliteten i alla delar av verksamheten.

Systemet för intern kontroll hjälper förtroendevalda och medarbetare inom förvaltningen att förebygga att fel inträffar och att vi arbetar effektivt. Vi ska enkelt uttryckt ha arbetssätt som säkrar att göra rätt saker på rätt sätt.

IK kan också beskrivas som ett system för riskhantering. IK förhindrar att risker inträffar eller om de ändå inträffar, att skadorna minimeras.

Riskanalyser

För att vi ska få underlag för att utveckla och säkra verksamheten gör vi riskanalyser utifrån olika perspektiv eller processer. Det kan till exempel vara ekonomi, förtroende, HR, kommunikation, verksamheten inom särskilt boende, ordinärt boende, hälso- och sjukvården, rehab, bistånds/myndighetsutövningen och inom alla de specialverksamheter som ryms inom förvaltningen.

När en risk identifierats bedöms den utifrån sannolikhet, det vill säga risken för att den ska inträffa. Risken bedöms också utifrån konsekvens, det vill säga om skadan är knappt kännbar eller om den är synnerligen allvarlig om den skulle inträffa.

Alla avdelningar, samt förvaltningens ledningsgrupp genomför sin egen riskanalys en gång om året.

Åtgärder

När vi identifierat viktiga risker att hantera och där vi redan känner till vad vi behöver göra, planeras och genomförs en eller flera direktåtgärder.  Vid en viss tidpunkt följs upp att det blir gjort på det sätt det är tänkt.

Granskningar

När det gäller risker där vi inte har helt klart för oss vad det är som kan gå fel, kan vi göra granskningar för att få mer information om vad det är vi behöver göra för att hantera risken.

IK-plan

En gång om året, tar de förtroendevalda, nämnden, beslut om en plan som beskriver de åtgärder och granskningar som ska genomföras under året. Nämnden får också, i slutet av året, en redogörelse för hur förvaltningen arbetat med riskhanteringen utifrån planen.

Handbok

Malmö stads alla nämnder och bolag arbetar utifrån samma IK-metodik. För dig som vill lära dig mer och /eller behöver stöd när det gäller din avdelnings IK-arbete, kan läsa mer i handboken för Intern kontroll.

Samordnare

Du kan också vända dig till förvaltningens samordnare för Intern kontroll: Carina Hart, tfn 346301 eller 0709-392450

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen