Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Introduktion omvårdnadspersonal

För att säkerställa en likvärdig introduktion har Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen en gemensam introduktionsprocess för omvårdnadspersonal (undersköterskor och vårdbiträden).

Planering

När rekryteringen är avslutad påbörjas planering av den individanpassade introduktionen. Med framförhållning i planeringen ökar möjligheten att medarbetaren får en bra start i sitt nya arbete. Närmaste chef är ytterst ansvarig för planering och genomförande av introduktionen som helhet. Till stöd i planering och samordning har chefen introduktionshandledare.

Introduktionshandledarens roll

Introduktionshandledare är av sektionschefen utsedd att samordna den nya medarbetarens introduktion i det praktiska arbetet. Här finns information, processtöd, checklista och länkar till förvaltningsgemensamma lärarledda- och webbaserade utbildningar

Genomförande

Introduktion av den nya medarbetaren samordnas av Introduktionshandledaren och sker framförallt på arbetsplatsen med stöd av webbutbildningar via en digital plattform och formella utbildningar efter behov. Nya medarbetare har olika erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar och därför jobbar vi med individanpassad introduktion med tonvikt på en arbetsintegrerad lärandeform.   

Introduktion

Uppföljning & utvärdering

Uppföljning av den nya medarbetarens introduktion sker fortlöpande och eventuella anpassningar av planering sker utefter individuella behov. Introduktionshandledaren utvärderar planering och genomförande när introduktionsperioden anses vara avslutad och återrapporterar till ansvarig chef.

Socialstyrelsens allmänna råd kan användas som riktmärke för att säkerställa att den nya medarbetaren har den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna och att omsorgen är av god kvalitet.

Här hittar du allt på - Hälsa-, vård- & omsorgsförvaltningen