Reglemente & delegationsordning

Vad är nämndens uppdrag? Hur ser delegationsordningen ut? Vad är ett attestreglemente och hur jobbar vi med intern kontroll?
Läs förvaltningens viktigaste styrdokument.

Reglemente

Reglementet är gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens viktigaste styrande dokument. Det är i reglementet som kommunfullmäktige tydliggör vad nämnden ska göra.

Liksom alla övriga nämnder, styrs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden av kommunallagen och av det reglemente som kommunfullmäktige antagit för nämnden. Reglementet beskriver vilken verksamhet nämnden ska bedriva.

Delegationsordning

Delegering innebär att nämndens beslutanderätt inom de områden som upptas i delegationsordningen har överförts till en annan funktion. Denna fattar alltså beslut i nämndens ställe.

Under vissa delegationspunkter anges rektor eller biträdande rektor som delegat/beslutsfattare. I särskilda bihang till delegationsordningen, ett för varje skolenhet, anges när det är rektor respektive biträdande rektor som har att fatta ett delegationsbeslut.

Alla delegationsbeslut återrapporteras till nämnden av nämndsekreteraren.

Attestreglemente

Attestreglementet är en del av kommunens interna kontroll. Målsättningen med regler för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktionen är korrekt avseende beslut, prestation, bokföringsunderlag, bokföringstidpunkt, kontering och betalningsvillkor.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen