Styrdokument, riktlinjer och strategier

Här hittar du styrdokument, riktlinjer och policyer som – liksom nämndbudgeten – gäller specifikt för förvaltningen.

Ett styrdokument är ett beslut fattade av styrande funktion i syfte att styra organisationens verksamhet på ett gemensamt och normerande sätt.

Skillnaden mellan olika styrdokument definieras i Malmö stads riktlinjer för styrdokument.

Reglemente, delegationsordning
och attestreglemente

Vad är nämndens uppdrag? Hur ser delegationsordningen ut och vad är ett attestreglemente? Läs förvaltningens viktigaste styrdokument.

Handlingsplaner & strategier

Se handlingsplaner kring digitalisering, lika rättigheter och möjligheter samt strategi för språkutveckling.

Gör rätt som tjänsteperson:
om förmåner, mutor, mat och dryck

Korrupt beteende, jäv, mutbrott och bestickning? Det är ditt ansvar som medarbetare att sätta dig in i och följa de lagar och riktlinjer som gäller.

Kommuncentrala styrdokument

Styrdokument som är beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och gäller alla nämnder i kommunen.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen