Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/verksamhet/pedagogisk-verksamhet

Riskbedömning av undervisningsmiljö

Riskbedömning av undervisningen är ett löpande inslag i skolans dagliga arbete.

Riskbedömning av undervisningen är ett löpande inslag i skolans dagliga arbete. Lärarna har ett implicit ansvar för riskbedömningar inom den egna undervisningen i egenskap av arbetsledare för elever, men för att göra detta ansvar tydligt kan delegationen till lärarna göras skriftlig.

  • Vid riskbedömning av lektioner/laborationer ska olika förutsättningar som till exempel olika elevgrupper beaktas och i synnerhet elever med olika funktionshinder.

  • För riskbedömning av elevaktiviteter på skolan (lektioner, laborationer, demonstrationer) eller utanför skolan (studiebesök, studieresor) kan förvaltningens formulär Riskbedömning av undervisningen eller Riskbedömning i samband med studieresor, studiebesök användas.

Arbetsmiljöverket kräver att riskbedömningar av undervisningen (enskilda lektioner/laborationer/demonstrationer) ska vara skriftliga.

Undervisning med farliga ämnen

Följande information gäller all undervisning där farliga ämnen kan förekomma, till exempel i kemi, fysik, biologi, naturkunskap och i vissa karaktärsämnen på yrkesprogrammen.

Enligt föreskrifterna ska arbetsgivaren ha god kännedom om de farliga ämnen som förekommer på arbetsstället. Innan ett farligt ämne börjar användas ska arbetsgivaren göra en riskbedömning och med den som grund besluta om arbetsmetod, arbetsutrustning och planera verksamheten så att riskerna motverkas.

  • Hanterings- och skyddsinstruktioner ska utarbetas. Riskbedömningen ska dokumenteras.
  • En ny riskbedömning ska göras om verksamheten förändras eller om ny information visar att riskbilden ändrats.
  • Vid riskbedömning är det lämpligt att också beakta att farliga ämnen som kan misstänkas medföra hälsorisker om möjligt ska ersättas med mindre farliga enligt en bestämmelse i Miljöbalken.
  • I övrigt ska arbetet bedrivas enligt anvisningar för förvaltningens Säkert arbete med farliga ämnen.

Idrottsundervisning

Olika övningsmoment ska riskbedömas för olika elevgrupper. Särskilt risker i samband med användning av maskiner och redskap ska uppmärksammas.

Praktiska undervisningsmoment inom karaktärsämnen

Olika praktiska undervisningsmoment ska riskbedömas för olika elevgrupper. Särskilt risker i samband med användning av maskiner och redskap ska uppmärksammas.

  • Det är särskilt viktigt att elever som går yrkesutbildningar och arbetar praktiskt i skolan och ute på företag får goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor inom sina yrkesområden. Detta eftersom de själva i framtiden kommer att bli arbetstagare, arbetsgivare, konstruktörer, projektörer, konsulter etc.

    Praktiken blir en viktig del av deras utbildning i arbetsmiljö och kan komma att påverka hur de förhåller sig till arbetsmiljöarbete i sitt framtida yrkesliv.

Utflykter och studieresor

Utflykter (exempelvis simhall) och studieresor ska riskbedömas för olika elevgrupper. Ett kontrakt med eleven och vårdnadshavaren kan upprättas inför en studieresa.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen