Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/verksamhet/pedagogisk-verksamhet

Anmälan av tillbud, olycksfall och arbetsskada – elev

När allvarliga tillbud och arbetsolyckor/arbetsskador drabbar en elev ska de enligt arbetsmiljölagen skyndsamt (helst samma dag) anmälas till Arbetsmiljöverket.

Tänk även på att upplysa den skadade eleven eller vårdnadshavare om den olycksfallsförsäkring som finns i Malmö stad.

Rutiner för anmälan

3 kap. arbetsmiljölagen

3a § En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta den myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande. 

En arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma myndighet om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

 

 

42 kap. socialförsäkringsbalken

Skadeanmälan till Försäkringskassan.

 

10 § En arbetsgivare eller arbetsföreståndare som har fått kännedom om en inträffad arbetsskada är skyldig att omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen