Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Riskbedömning i samband med APU/APL

För att förtydliga det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön bör skolan upprätta ett skriftligt samordningskontrakt med APU-företaget.

Innan ett kontrakt om APU /APL skrivs med ett nytt företag bör skolan kontrollera om det finns några anmärkningar på säkerheten hos företaget hos Arbetsmiljöverket. För att säkerställa att rutinerna gällande arbetsmiljöansvar efterföljs ska riskbedömningen dokumenteras skriftligt.

Under temat Så får barn och ungdomar arbetaPDF (pdf, 981.4 kB) på arbetsmiljöverket kan man läsa mer om vad som gäller vid praktik.

Skolans ansvar

 • Välja lämpliga praktikmiljöer så att eleverna inte utsätts för risker i sin arbetsmiljö.
 • Informera arbetsgivaren om elevens kunskaps- och färdighetsnivå samt mognad.
 • Det är skolan som, enligt Arbetsmiljöförordningen § 2, formellt ska anmäla allvarliga skador och tillbud som händer eleven under praktiktiden.

Skolans och arbetsplatsens gemensamma ansvar

 • Bestämma elevens arbetstider.
 • Bestämma arbetsuppgifter utifrån elevens förutsättningar.
 • Bestämma handledningens art och omfattning.
 • Bestämma vem som ska förse eleven med personlig skyddsutrustning.
 • Underrätta skyddsombudet om elevens arbetsuppgifter och kunskapsnivå.

Arbetsplatsens ansvar

Se till att...

 • behövliga åtgärder vidtas så att arbetet blir säkert för eleven.
 • eleven får tillräcklig introduktion och handledning.
 • eleven arbetar under ledning och tillsyn av en lämplig person.
 • handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag.
 • handledaren har tillräckligt med tid för att fullgöra uppdraget.
 • att tillbud eller olyckor som berör eleven rapporteras till skolan. Det är en fördel om arbetsgivaren har rutiner för att anmäla allvarliga olyckor och tillbud direkt till Arbetsmiljöverket även för elever som gör praktik fastän det formellt är skolans ansvar att anmäla.

Arbetsmiljön vid APU/APL regleras av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga i arbetslivet, AFS 1996:1 samt av 4 kap. 12- 14 §§ i gymnasieförordningen SFS 2010:2039.

 

Enligt arbetsmiljölagen likställs elever med arbetstagare både i skolan och då de befinner sig på en arbetsplats, även om de inte är anställda.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen