Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/verksamhet/pedagogisk-verksamhet

Rutin vid anmälan av trakasserier och kränkande behandling av elev

Om personal inom utbildningsverksamheten får kännedom om att en elev blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling är den skyldig att anmäla detta till rektor.

Vid inträffad incident

En incident inträffar som leder till att en elev upplever sig ha utsatts för  trakasserier, sexuella trakasserier och/eller kränkande behandling och anmäler händelsen till personal eller rektor på skolan.

  1. Skolpersonalen fyller i blanketten Anmälan om trakasserier och kränkande behandling av elev. Om anmälan inte fyllts i av rektor lämnas den till rektor som sedan lämnar anmälan till skolans registrator.

  2. Registrator skannar handlingen till Platina och diarieför den i ett nytt ärende med rektor som ansvarig handläggare. Rektor ansvarar sedan för att all dokumentation tillförs ärendet i Platina.

  3. Rektor ska skyndsamt starta en utredning om vad som hänt, vilka behov och åtgärder som finns i förhållande till händelserna och vilka skäliga åtgärder som beslutas. Utredningen dokumenteras i blanketten Utredning av trakasserier och kränkande behandling och diarieförs i ärendet i Platina.

  4. Rektor eller biträdande rektor skriver ett delegationsbeslut om skäliga åtgärder på blanketten Delegationsbeslut för trakasserier och kränkande behandling av elev som finns i Platina. Delegationsbeslutet diarieförs i ärendet i Platina.

  5. Utredningen och delegationsbeslutet skickas för kännedom till elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år eller till eleven om hen är över 18 år.

  6. Delegationsbeslutet rapporteras till nämnden genom att nämndsekreterare tar ut en delegationsrapport ur Platina till det månatliga nämndssammanträdet.

Rutin för huvudman vid anmälan av trakasserier och kränkande behandling av elev 

  1. Anmälan om trakasserier och kränkande behandling rapporteras till nämndberedningen genom att nämndsekreteraren tar ut en rapport ur Platina inför kommande nämndprocess.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen