Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/verksamhet/pedagogisk-verksamhet

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Skolan ansvarar för att förebygga och förhindra kränkningar, diskriminering och trakasserier i sin verksamhet. En trygg skolvardag är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas.

Arbetet mot diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. Syftet med förändringen är att stärka regleringen som motverkar diskriminering och förtydliga arbetsmetoden för ett systematiskt arbete.

Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder omfattar i korthet att varje verksamhet ska arbeta fortlöpande i fyra steg genom att undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Verksamheterna ska dokumentera alla delar av det fortlöpande arbetet och samverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i verksamheten.

Kravet på dokumentation

Dokumentationskravet innebär att arbetet mot diskriminering årligen ska dokumenteras och innehålla följande:

  • en redogörelse för alla delar av arbetet med aktiva åtgärder,
  • en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier,
  • en redogörelse för hur samverkansskyldigheten med elever och personal fullgörs.

Enligt tidigare rekommendationer har skolorna sammanfört likabehandlingsarbetet avseende kränkande behandling och diskriminering i en likabehandlingsplan. Bedömningen är att det inte finns något hinder för att förena det nya kravet på dokumentation i diskrimineringslagen med planen mot kränkande behandling enligt skollagen. Det viktiga är att kraven enligt både lagstiftningarna uppfylls.

Arbetet mot kränkande behandling ska genomföras på samma sätt som tidigare. Skolan ska fortfarande årligen upprätta en plan mot kränkande behandling. För mer information se länk till Skolverket nedan.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen