Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/stod-och-service

Kriskommunikation

“En kris ska inom ramen för Malmö stads krisberedskap förstås som ett tillstånd orsakat av en oönskad händelse där en eller flera verksamheter i Malmö stad är utsatta för sådana påfrestningar att dessa inte kan bedrivas med normala resurser och organisation.”
(Ur: Program för Malmö stads krisberedskap 2016–2019)

Kommunikationen vid en oönskad händelse ska vara snabb, tillförlitlig och tydlig. Kriskommunikation är av yttersta vikt för omvärldens intryck av Malmö stads hantering av händelsen och för att upprätthålla förtroendet. Kontakta därför omedelbart förvaltningens kommunikationschef eller beredskapssamordnare.

Karin Leist är beredsskapssamordnare inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

God kommunikation kan göra att incidenter inte utvecklas till kriser. Det är därför viktigt att Malmö stads verksamheter beaktar betydelsen av kommunikationsinsatser såväl före, under som efter en kris.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen