Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/stod-och-service

Direktupphandling

Syftet med offentlig upphandling är att stat och kommun ska använda den konkurrens som finns på marknaden och ge alla aktörer samma möjlighet till att lämna anbud.

Offentlig upphandling leder i längden till bättre villkor och kvalitet på varor och tjänster.

När det inte finns något avtal på den vara eller tjänst som ska införskaffas ska en upphandling genomföras. Tillvägagångssättet är beroende av vad som ska inhandlas och för hur mycket. Direktupphandling är en upphandling vid inköp till ett värde av upp till 580 000 SEK.

Direktupphandling medför inget krav på anbud eller annonsering men ska konkurrensutsättas och sedan dokumenteras och diarieföras, se rutin för direktupphandling nedan. Upphandling över direktupphandlingsgränsen görs, efter samråd med förvaltningens kontaktperson i upphandlingsfrågor, i samarbete med Upphandlingsenheten.

Rutin för direktupphandling

Det är Malmö stads interna riktlinjer som reglerar hur en direktupphandling ska genomföras och att alla inköp genom direktupphandling ska dokumenteras.

  1. Behov av direktupphandling av vara eller tjänst uppstår.
  2. Budgetansvarig begär ett ärende i Platina av registrator.
  3. I en direktupphandling skickas vanligen en offertförfrågan ut. Den ska diarieföras i ärendet. Kommer det in skriftliga anbud ska även dessa diarieföras. Om Malmö stads dokumentationsmall av direktupphandling används ska den också diarieföras i ärendet.
  4. Budgetansvarig skriver delegationsbeslut på blanketten Delegationsbeslut som finns i Platina. Beslutet ska diarieföras.
  5. Delegationsbeslutet om genomförd direktupphandling rapporteras till nämnden genom att nämndsekreterare tar ut en delegationsrapport ur Platina till det månatliga nämndssammanträdet. 

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen