Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/verksamhet/pedagogisk-verksamhet

Donationer för lärare

Pedagogisk personal på gymnasieskolorna kan söka stipendier från  gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens donationer.

Ansökan och ansökningsdatum

Ansökan om medel ur nedanstående fonder tas emot under perioden 1 januari – 15 mars. Ansökningar som inkommer utanför denna period beaktas ej. Du behöver inte ta ställning till vilken fond du vill söka medel ur utan vid handläggning kommer din ansökan att matchas till lämplig fond.

Den aktivitet som ansökan gäller ska ske innevarande år.

Vid ansökan ska även nedan utbetalningsunderlag fyllas i och skickas till gyvux@malmo.se

Förvaltningens förslag till tilldelning meddelas inom tre veckor efter att ansökningstiden löpt ut. Slutgiltigt beslut om tilldelning av medel tas sedan av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Donationer

Stiftelsen Sockerbolagets 50-års fond – För lärare

Stipendier till förtjänta lärare, som undervisar vid gymnasiets samhälls­vetenskapsprogram med ekonomisk inriktning eller motsvarande under­visningsområde, eller för annat för detta undervisningsområde gagnande ändamål.

Stiftelsen Malmö Handelsgymnasiums stipendiefond för lärare

Stipendium för lärare, som undervisar vid gymnasiets samhälls­vetenskapsprogram med ekonomisk inriktning eller motsvarande undervisningsområde.

Stiftelsen Malmö kommun samfond 4 – för lärare vid gymnasieskola

För lärare vid gymnasieskolan för bidrag till studier, studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt arbete till gagn för utbildningen vid gymnasieskolan i Malmö. Får ej användas för ändamål som stat eller kommun ålagts att bekosta.

För frågor rörande ansökan vänligen kontakta gyvux@malmo.se.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen