Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är arbetsgivarens verktyg för att praktiskt arbeta med att skapa en sund och säker arbetsmiljö. Både medarbetare och skyddsombud ska ha möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del av verksamheten och det ska omfatta alla fysiska, psykologiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att arbetsgivaren i steg för steg gör undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar i verksamheten, för att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och skador i arbetet.

Grundtanken är att arbetsmiljön ständigt kan och ska förbättras. I det arbetet bidrar SAM till ett hållbart arbetsliv som ger förutsättningar för kvalitet och resultat i verksamheten.

Skyddsrond

Skyddsronder är ett sätt att undersöka arbetsmiljön och är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefen ansvarar för att skyddsrond utförs utifrån verksamhetens behov för att uppmärksamma och förbättra den organisatoriska och sociala såväl som den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen. En skyddsrond ska utföras minst en gång om året.

Att samla in information om arbetsmiljön kan ske genom dagliga undersökningar, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, samverkan och riskbedömningar. Det kan vara betydelsefullt att även titta på statistik över exempelvis sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud, eller genomföra enkäter och intervjuer.

Vid en skyddsrond undersöker arbetsgivaren om kraven på en god arbetsmiljö uppfylls och vilka risker som finns på arbetsplatsen. Skyddsombud ska vara med när arbetsgivaren genomför skyddsronden. Om det saknas skyddsombud på arbetsplatsen ska huvudskyddsombud tillfrågas om att medverka.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen