Mål, styrning & uppföljning

Mål- och nämndbudgeten är ett av organisationens viktigaste styrdokument. Alla  våra verksamheters uppdrag utgår från denna.

Mål och budget

Beskrivning av förvaltningens planerade verksamhet, prognoser, analys och uppföljning. Läs mer under nämndbudget, delårsrapporter och årsanalys.

Beslut & protokoll

Här hittar du beslut och protokoll från förvaltningsledningen och förvaltningsrådet.

Styrdokument

Här hittar du övriga styrdokument, rutiner och riktlinjer som gäller specifikt för förvaltningen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vad är ett systematiskt kvalitetsarbete? Läs mer om vårt ansvar, roller och måluppfyllelse.

Intern kontroll

En del av Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete som syftar till att följa upp att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas.

Uppdragsbeskrivningar för chefer

Här hittar du beskrivningar av chefsuppdragen inom förvaltningen.

Beredningsgrupp för förvaltningsövergripande frågor inom it, system och digitalisering

Läs mer om hur vi arbetar för att skapa en större samordning och stöd för verksamheten och organisationen i frågor gällande system och digital utveckling.

Mål och styrning i Malmö stad

Hur jobbar Malmö stad med styrning och ledning? Vad säger kommunallagen? Och vad betyder hållbar utveckling? Här hittar du Malmö stads gemensamma mål, budget och styrdokument. Här finns också länkar till protokoll, statistik och lagstiftning.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen