Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Systematiskt förbättringsarbete

Att granska, analysera, följa upp och utvärdera det arbete som utförs inom förvaltningen är grundläggande för att kunna förbättra och utveckla kvaliteten i våra verksamheter. Förvaltningen har ett antal olika metoder för att göra detta.

Synpunkter och klagomål kan vara av positiv eller negativ karaktär och avser åsikter som kan leda till en förbättring och utveckling av kvaliteten. Att välkomna och systematiskt arbeta med synpunkter och klagomål är ett stöd i att förbättra verksamheten, förebygga fel och brister, utveckla kvaliteten samt identifiera nya eller icke tillgodosedda behov.

När det uppstår olika former av brister i kvaliteten på insatser som utförs enligt SoL, LSS och HSL ska händelsen rapporteras i Malmö stads avvikelsesystem. Syftet är identifiera systemfel, samt att säkra god kvalitet och säkerhet i verksamheten genom ett kontinuerligt förbättringsarbete.

En viktig del av avvikelsehanteringen är rapporteringen enligt lex Sarah i form av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden för insatser som utförs enligt SoL och LSS. Enligt lagstiftningen har samtliga medarbetare, uppdragstagare och praktikanter inom verksamheterna en rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah.

I de fall det uppstått en händelse i verksamheten som medfört eller riskerar att medföra en vårdskada eller allvarlig vårdskada görs en anmälan enligt lex Maria direkt till tillsynsmyndighet av medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Risk- och händelseanalyser görs utifrån ett brukarperspektiv. Riskanalyser används i förebyggande syfte för att undvika allvarliga incidenter. Händelseanalyser används för att identifiera orsak till och konsekvenser av händelsen när en allvarlig incident inträffat eller när det råder oenighet om händelseförlopp mellan olika aktörer.

Uppföljning och analys av det uppnådda resultatet är en viktig del för att skapa en lärande organisation och ett systematiskt förbättringsarbete. För att kunna mäta och analysera resultat används olika former av statistik. Statistiken syftar till att följa förändringar över tid i verksamheterna. All statistik som redovisas ska vara könsuppdelad. Detta för att synliggöra eventuella skillnader mellan kvinnor, män, flickor och pojkar vilket ligger till grund för arbetet med jämställdhetsintegrering.