Intern kontroll

Funktionstödsnämnden fastställer årligen en plan för intern kontroll. Planen följs upp i samband med ekonomisk prognos i maj, delårsrapport i september och årsanalys.

Syftet med intern kontroll är bland annat att följa upp arbetet och skapa jämförbarhet samt att kontrollera att rutiner, lagar, processer med mera efterlevs.

Arbetet med intern kontroll följer Malmö stads Handbok för intern kontroll och av funktionsstödsnämnden beslutade Regler och anvisningar.PDF (pdf, 410 kB)