Budgetprocess

En nämndsbudget beskriver vilka verksamheter som ska bedrivas och vilka mål vi i förvaltningen ska arbeta mot. Den sätts utifrån Malmö stads övergripande budget, som tas av kommunfullmäktige, och som innefattar mål och ekonomiska ramar för verksamheterna i kommunen.

Budgetprocessen inleds med att nämnderna tar fram budgetskrivelser där de gör en bedömning av verksamheten och ekonomin för det kommande året. Utifrån budgetskrivelserna antar kommunfullmäktige Malmö stads budget fram som innefattar mål och ekonomiska ramar för verksamheterna. Funktionsstödsnämnden tar sedan fram en nämndsbudget som beskriver vilken verksamhet som kan bedrivas utifrån de mål och ramar som fastställts i Malmö stads budget.

Utifrån kommunfullmäktiges mål tar funktionsstödsnämnden fram nämndsmål. Dessa presenteras i nämndsbudgeten där det också framgår vilka åtaganden förvaltningen ska arbeta med under året för att uppnå målen. Åtaganden bryts ned av förvaltningens verksamheter som i aktiviteter och delaktiviteter konkretiserar vad som ska göras under året.

Funktionsstödsförvaltningen följer upp ekonomin och vad som har gjorts för att uppnå kommunfullmäktiges och nämndens mål via delårsrapporter, årsanalys och utfallsprognoser.