Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Aktiva åtgärder

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Enligt diskrimineringslagen har vi som arbetsgivare ett ansvar att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Detta arbete kallas aktiva åtgärder. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att som arbetsgivare bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg:

  1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
  2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder   
  3. Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
  4. Följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3

Detta arbete ska ske inom följande fem områden:

  1. Arbetsförhållanden
  2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  3. Rekrytering och befordran
  4. Utbildning och övrig kompetensutveckling
  5. Möjligheter att förena arbete och föräldraskap.

Alla delarna av arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras.

Årlig workshop i alla ledningsgrupper

Inom ramarna för aktiva åtgärder ska alla ledningsgrupper genomföra en workshop varje år där verksamheten analyseras utifrån de fyra stegen och de fem områdena ovan. Workshopen ska ta sikte på attityder och normer i den egna verksamheten för att kunna identifiera strukturella risker för diskriminering eller repressalier. Som chef kan du förbereda dig genom att skapa dig en bild av dina medarbetares upplevelser inom detta område. Det kan du göra genom att föra en dialog på APT, använda Månadens fråga, medarbetarsamtal och genom att läsa på om jämställdhet och antidiskriminering.

Identifierade risker och åtgärder från workshopen sammanställs i en handlingsplan som sedan samverkas. Alla handlingsplaner skickas efter samverkan till HR-avdelningen där de sammanställs och rapporteras till såväl nämnd som kommunstyrelse.

Tidplanen för arbetet med aktiva åtgärder finns i förvaltningens årshjul, länk nedan.

Granskning av styrdokument och riktlinjer

Alla styrdokument och riktlinjer ska vara fria från diskriminering och
dessa ska granskas vid förändring eller när nya dokument tas fram. Granskningen tar sikte på att identifiera eventuella risker för direkt eller indirekt diskriminering med samband till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Till hjälp för att granska styrdokument och riktlinjer finns en checklista.

HR-avdelningen ansvarar för en sammanställning över alla granskade
dokument. Att alla styrdokument och riktlinjer är granskade rapporteras på årlig basis till nämnd och kommunstyrelse.

Årligt ärende kring personalstatistik

Funktionsstödsförvaltningen redovisar årligen ett ärende till nämnden med personalstatistik ur ett jämställdhetsperspektiv. I denna rapport lyfts personalstatistik utifrån de fem områden som ingår i ramverket för aktiva åtgärder och syftar till att ge en nulägesbild av arbetsförhållanden och arbetsvillkor i FSF utifrån ettjämställdhetsperspektiv. Rapporten sprids från och med 2019 i förvaltningens samtliga samverkansgrupper, och ska även utgöra ett stöd i ledningsgruppernas workshops inom ramen för aktiva åtgärder.

Fortlöpande arbete med jämställdhet och antidiskriminering

Aktiva åtgärder är en del av ett fortlöpande arbete med jämställdhet och
antidiskriminering inom förvaltningen, där alla delar knyter an i varandra.