Våld- och hot i arbetsmiljön

Alla medarbetare i funktionsstödsförvaltningen ska känna sig trygga i sitt arbete. Gemensamt ansvarar alla för att skapa en god och säker arbetsmiljö. Säkerhetsrutiner ska följas och alla våld/hotsituationer ska tas på allvar.

Förvaltningens chefer har ansvar för att kartlägga var, när och hur risker kan förekomma och så långt som möjligt förebygga dem. Chefen ansvarar för att utarbeta säkerhetsrutiner, säkerställa att rutinerna hålls aktuella och följs upp fortlöpande. Rutinerna ska vara kända och följas av alla arbetstagare. Arbetet med att förebygga och förhindra våld och hot på arbetsplatsen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.