Fackliga utbildningar

Facklig förtroendeman/facklig företrädare är arbetstagare som utsetts av sin lokala fackliga organisation att företräda medlemmarna i fackliga frågor. Fackliga förtroendemän som är anställda i Malmö stad har rätt till ledighet med bibehållna anställningsförmåner som till exempel lön och O-tillägg för facklig verksamhet inom kommunen.

Fackliga utbildningar

Malmö stad fattar beslut om vilka fackliga utbildningar som ska beviljas med bibehållna löneförmåner. Chef stämmer av med HR-avdelningen om ledigheten ska beviljas med lön eller inte.

Om utbildningen avser rollen som arbetsplatsombud eller skyddsombud bekostar respektive arbetsplats utbildningen. I annat fall fördelas kostnaden till förvaltningens centrala fackliga konto. Chef avvikelsekonterar kostnaden till; kstl 1764 vht 9130, fv kod 177. Se HRutan Wikin Facklig tid (chef).

Ibland kallar fackliga organisationer till möten och utbildningar som inte berättigar till ledighet med lön. Respektive facklig organisation kan då ersätta lönen för den fackliga företrädaren. Chef beviljar denna ledighet enligt samma principer som övriga ledighetsansökningar d.v.s. om verksamheten tillåter det, med beaktande av studieledighetslagen och förtroendemannalagen.

Förvaltningsspecifik rutin facklig tid FSF

Beviljade utbildningar med bibehållna löneförmåner 2019-2020