Årlig uppföljning arbetsmiljön

Arbetsmiljöarbetet ska minst en gång per år planeras och följas upp på alla arbetsplatser. I funktionsstödsförvaltningen genomförs den årliga uppföljningen 1 jan - 31 mars.

Checklista för planering och uppföljning av SAM på arbetsplatsnivå från arbetsmiljöprocessen är ett stöd för chef, skyddsombud och medarbetare att planera och följa upp aktiviteter samt att identifiera utvecklingsbehov. Checklistan är ett levande dokument för arbetsplatsen och ger en översiktlig bild av arbetsmiljö­arbetet. Beslutade åtgärder läggs in i handlingsplan - förbättringsåtgärder för SAM på arbetsplatsnivå som lämnas till närmast överordnad chef senast 31 mars.