Arbetsskador och tillbud

Här hittar du som är chef stödmaterial för ditt arbete med arbetsskador och tillbud, uppdaterat med information om Agera.

 I det dagliga arbetsmiljöarbetet är det viktigt att i ett tidigt skede få syn på risker och brister i arbetsmiljön. För att på så vis kunna förebygga ohälsa hos medarbetare såväl som hos chefer.

Risker och brister i arbetsmiljön ska anmälas till närmaste chef som ansvarar för att risker undanröjs och eventuella skadeverkningar förebyggs eller minskas så långt det är möjligt.

En händelse som inte orsakat personskada, fysisk eller psykisk, ska anmälas som tillbud och förebyggande åtgärder ska vidtas.

Om det uppstått personskada, fysisk eller psykiskt, hos chef eller medarbetare ska detta anmälas i systemet Agera och åtgärder ska vidtas för att förebygga att det inträffar igen. Anmälan om arbetsskada sänds automatiskt till försäkringskassan via Agera.

Via länken nedan finner du utbildningspaket med manus som kan användas på APT. Materialet ger svar på frågor om anmälan - varför, hur, vem, ersättningsfrågor och mycket mer. Materialet utgör också underlag för dialog på arbetsplatsen om de egna rutinerna.

Läs mer om arbetsskador och tillbud