Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Säkerhet och beredskap

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska ägare och nyttjare av byggnader eller andra anläggningar vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga brand, och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.

Åtgärderna kan båda vara av teknisk och organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara brandlarm eller utrustning för brandsläckning, medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara en tydlig brandskyddsorganisation, utbildning och rutiner.

För att uppfylla och säkerställa dessa krav behöver ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas. Arbetssättet i Malmö stad bör ske så likartat som möjligt för att säkerställa skälig nivå, samt för att bidra till trygghet och säkerhet för alla som verkar och vistas i stadens byggnader och verksamheter.

Utveckling av Malmö stads systematiska brandsskyddsarbete

SBA-support inom Malmö stad

Enligt Lagen om skydd mot olyckor måste Malmö stad
planera, utbilda, dokumentera, kontrollera samt följa upp brandskyddet på ett organiserat arbetssätt. Detta arbetssätt brukar benämnas SBA (systematiskt brandskyddsarbete).

Läs mer om tjänsten SBA-support

Fritidsförvaltningens SBA-arbete

Inom fritidsförvaltningen arbetar vi på ett organiserat och strukturerat sätt arbetar med brandskyddsarbetet utifrån SBA-dokumentation så som styrdokument, delegeringsdokument och checklistor i SBA digital.

I SBA digital har SBA-ansvariga på varje anläggning tillgång till all information och checklistor som krävs för att digitalt dokumentera egenkontroller som sker fyra gånger om året. 

Fritidsförvaltningens organisation och delegation

  • Fritidsdirektören bär det yttersta ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

  • Brandskyddsansvarig (sektion/enhetschef), skall planera och samordna brandskyddsarbetet samt underhålla och uppdatera dokumentationen som ligger inom respek­tive verksamhetsområde.

  • Brandskyddskontrollanterna som gör den dagliga driften ute på anläggningarna skall genomföra och dokumentera egenkontroller iform av en digital checklista enligt uppgjord kontrollplan fyra gånger per år och åtgärda brister inom ramen för sin behörighet.

Fel och brister som upptäcks under den dagliga driften samt under brandskyddskontroll skall:
1. Rapporteras till brandskyddsansvarig
2. Felanmälas till: intern.kundservice.sef@malmo.se eller telefon: 040–347000.
3. Fel och brister ska följas upp och dokumenteras när de är åtgärdade.

Förvaltningens fokus inom SBA-arbetet under 2019-2020

  • Delegation - att delegeringar är påskrivna från ansvarig chef till brandskyddsansvarig samt till brandskyddskontrollant.
  • Utbildningar - att brandskyddsanvariga samt brandskyddskontrollanter genomför utbildning vart fjärde år och dokumenterar det i SBA Digital. Gäller även planerade utbildningar för att få påminnelse om när det är dags att gå nästa gång. Till utbildningen
  • Utrymningsövningar - att det genomförs en utrymningsövning minst en gång per år. Gäller även föreningar.
  • SBA Digital - checklistor görs fyra gånger per år och eventuella anmärkningar åtgärdas och följs upp.

Samordnare av SBA-arbetet

Samordnare av SBA-arbetet hos fritidsförvaltningen är Lone Nordström, säkerhets- och lokalsamordnare. Samordnaren är drivande av allt brandskyddsarbete samt har en stöttande roll gentemot ansvarig chef på respektive anläggning på fritidsförvaltningen  i frågor som gällande utbildningar, rutiner, systematik och årshjul.