Uppföljning och utvärdering

Sedan våren 2017  pågår uppföljningsarbetet av verksamhetsorganisationen som infördes 1 maj 2016.  Uppföljningsarbetet utgör ett viktigt underlag för den större utvärdering som pågår under 2018.

Klicka på bilden för att förstora

Fokus under uppföljningsprocessen 

Uppföljningen tar fasta på att följa förskolornas utveckling mot de mål som satts för den nya verksamhetsorganisationen.

Att skapa en tydligare organisering så att:

  • varje barn, varje dag möts med en god och likvärdig kvalitet på sin förskola.
  • varje medarbetare får stöd och ledning i vardagen för att kunna uppfylla sitt uppdrag.
  • förskolechefen ges bättre förutsättningar att utföra sitt ledaruppdrag.

Genom införandet av de nya ledarfunktionerna biträdande förskolechef och förste förskollärare ska verksamheten ges bättre och mer likvärdiga förutsättningar för ett närvarande ledarskap i förskolan. Genom en mer ändamålsenlig områdesindelning ska förskolorna ges bättre förutsättningar att arbeta strategiskt och operativt med verksamhetsresurser.

Uppföljning på utbildningschefsnivå samt förskolechefsnivå

Styrgruppen för organisationsutvecklingen har haft löpande möten med utbildningschefer och förskolechefer i de fem utbildningsområdena. Mötena har syftat till fånga upp synpunkter och reflektioner och föra dialog kring verksamheternas utveckling i riktning mot målen som satts upp för organisatonsutvecklingen.

Uppföljning med fackliga parter

Organisationsutvecklingen lyfts och diskuteras kontinuerligt i förvaltningsrådet.

Uppföljning på medarbetarnivå

Under hösten 2017 genomfördes gruppintervjuer i fokusgrupper med biträdande förskolechefer, förste förskollärare samt medarbetare.

Utvärderingsenkät

Våren 2018 genomförs en webbenkät där medarbetarna får besvara frågor om hur de ser på de nya ledarfunkionterna och barnens situation på förskolan.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen