Områdesindelning

Nya utbildningsområden från och med 2016-05-01. Den streckade linjen visar stadsområdenas gränser.

Områdesindelning

Den nya områdesindelningen infördes den 1 maj 2016. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för förskolechefens uppdrag utökades ansvaret till att omfatta fler verksamheter. Även utbildningschefernas områden utökades och delades in i fem utbildningsområden utifrån en liknande indelning som Malmös fem stadsområden - Öster, Väster, Söder, Norr och Innerstaden.

Utbildningsområden

Förskolorna delades in i fem nya utbildningsområden, som ersatte de tidigare åtta områdena. Utbildningsområdena överensstämmer till stor del med Malmö stads geografiska indelning i fem stadsområden samt grundskoleförvaltningens utbildningsområden.

Förskoleområden

Med en förstärkning av ledarskapet i förskolans vardag kan förskolechefen gå in i en mer strategisk ledarroll. Förskolechefens ledningsansvar utökades därför till att omfatta fler förskolor och antalet förskolechefer minskades till omkring 55. De förskolor som ingår i en förskolechefs ledningsansvar kallas förskoleområden.

Förutom den geografiska närheten mellan förskolorna vägs ett antal faktorer in för att skapa en bra balans i förskoleområdena:

  • Mellan 70-90 medarbetare inom ett förskoleområde.
  • Stora förskolor kopplas ihop med små förskolor.
  • Flera små förskolor kopplas ihop.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen