Ledarforum januari 2016

Drygt 120 förskolechefer och teamledare i Malmö stad samlades  för att höra förskoledirektör Andreas Norbrant berätta om den pågående organisationsutvecklingen av förskoleverksamheterna.

Vad tyckte de som var där?

Kurt Westlund, ordförande i Sveriges Skolledarförbund Malmö

Vi frågar Kurt Westlund, ordförande Sveriges Skolledarförbund Malmöavdelningen

Vad ser du som viktigast för dina medlemmar i den här organisationsutvecklingen?

– Det handlar i grunden om att ha en hanterbar arbetssituation. Med det menar jag att det ska finnas tid att leda i det dagliga arbetet och ta ansvar för den långsiktiga utvecklingen. Vardagen är splittrad, men det här är ett sätt att skapa koncentration i det statliga uppdraget. Oberoende om du är skolledare eller förskolechef så är det samma frustration, man har ambitioner som man inte hinner genomföra i vardagen.

Hur ser du på förvaltningens sätt att driva den här organisationsutvecklingen?

– Vi inom Skolledarförbundet imponeras stort av tillvägagångssättet, öppenheten och transparensen i ert sätt att arbeta. I den här processen har vi ingen som helst kritik att framföra. Från facklig sida lyfter vi förskoleförvaltningens arbete till skyarna, ni är en förebild för hela Malmö stad vad gäller organisationsförändringar. Särskilt hur ni har lyckats skapa samsyn. Det har funnits ett ärligt lyssnande från förvaltningsledningens sida och vi fackliga representanter kan tydligt se hur våra förslag har konkretiserats i organisationsutvecklingen.

Kurt lyfter också fram att man i de nya rollbeskrivningarna talar om kompetensprofil och inte kravprofil.

– Vi ser att kompetensen kommer att vara den viktigaste faktorn vid tillsättning av förskolechefer. Dock tror vi att rollbeskrivningarna behöver finslipas lite mer för att det ska bli samstämmighet och inte öppet för tolkningar. Den fackliga dialogen ska fortsätta med möten varannan fredag under resten av terminen. Vi kommer att säkra upp så att alla tjänster blir attraktiva och diskutera kompetensutvecklingsinsatser för de nya rollerna. Till våra medlemmar vill jag säga: Hör av er med frågor och synpunkter under våren!

Sharon Haffajee, ordförande i Lärarförbundet Skolledarna Malmö

Vad tycker Sharon Haffajee, vice ordförande i Lärarförbundet Skolledarnas styrelse i Malmö och tillika förskolechef

Vad ser du som viktigast för dina medlemmar i den här organisationsutvecklingen?

– Det här ska hanteras varsamt så att medlemmarna känner sig trygga. Samtidigt är det en viktig och nödvändig förändring som kommer att skapa en bra arbetssituation för förskolecheferna. Jag tror att förskolecheferna upplever det lite som att kunna börja andas igen.

Hur ser du på det förankrande arbetet runt utvecklingsorganisationen?

– Det har varit jätteviktigt att Andreas, Karin och Ana-Maria har varit ute i ledningsgrupperna. Jag tror det är bra att det går snabbt nu, om det tar för lång tid så kan det uppstå oro och ryktesspridning.

Hur ställer sig Lärarförbundet till utvecklingsorganisationen?

– Vi i Lärarförbundet är positiva till detta arbete med att utveckla och förbättra organisationen och har sett det som något nödvändigt för att få en jämnare kvalitet i förskolorna med bättre möjlighet att styra och fördela resurser. Vi behöver vända trenden med ökande sjukskrivningar, ökad brist på förskollärare och den höga arbetsbelastningen för förskollärare och förskolechefer. Verksamheten mår inte bättre än vi som arbetar i den och detta drabbar barnen.

– Lärarförbundet har länge lyft frågan att förskolan behöver en satsning på den pedagogiska verksamheten. Därför är vi positiva till förändringsarbetet men vill framföra hur viktigt det är när den pedagogiskt ansvariges (PAs) uppdrag beskrivs och även benämningen måste vara väldigt tydlig. Det är viktigt att förskollärarna fortfarande känner att deras professionella ansvar bibehålls och är tydligt, särskilt idag när det är svårt att rekrytera förskollärare.

Margaretha Danielsson utbildningschef i område A

Vi frågar Margaretha Danielsson, utbildningschef

Vad kommer det innebära för dig som utbildningschef?

– Jag kommer troligtvis att hamna i ett nytt område och det i sig är ju en förändring. Men det jag ser framför mig är möjligheter till kollegialt lärandet och det har jag goda erfarenheter från. I mitt nuvarande område ingår förskoleverksamheter från fyra olika stadsdelar och vi har lärt av varandras goda erfarenheter och byggt upp något bra tillsammans. Det ser jag framemot att göra i det nya området också, jag kommer ta med mig mina erfarenheter och jag kommer lära mig mycket av alla nya medarbetare.

Hur kommer du att stötta dina medarbetare genom den här processen?

– Vi har så mycket kompetens i vår organisation som vi måste ta tillvara på och målet är att alla ska hamna på rätt plats. Hittar vi rätt plats för varenda person så kommer varje enskild medarbetare att lyfta och då kommer även hela organisationen att lyfta. För det är ju så att vi har alla något att bidra med och det här är något vi bygger tillsammans.

Kathrine Haugland förskolechef till vänster tillsammans med Anna Harborg pedagogisk teamledare

Vad tycker Kathrine Haugland, förskolechef

Hur ser du att rollen som förskolechef kommer att förändras?

Precis som Andreas sa så kommer själva uppdraget att vara detsamma. Men som jag ser det kommer det vara ett tydligare fokus på att jobba långsiktigt och målinriktat och det kommer underlätta mycket i rollen som förskolechef. Med två nya ledarroller som stöd i vardagen tror jag också att förskolechefen kan vara närvarande på ett annat sätt än idag. Jag tror att medarbetarna kan ha fullt fokus på barngrupperna och ha mer tid för utveckling och planering med närvarande ledare i vardagen.

Det lär ju bli en stor omställning för er förskolechefer, där många kommer gå in i nya roller? Hur ser du som förskolechef på det?

Ja, jag har redan börjat tänka på var jag ser mig själv i organisationen, för det är ju inte självklart att jag behåller min befattning som förskolechef.  Jag har tänkt mycket på vad jag ser som mina styrkor och intresseområden och jag går gärna in i den nya förskolechefsrollen och jobbar långsiktigt. Men jag är också intresserad av pedagogisk ledning och rollen som pedagogiskt ansvarig är lockande.

Maria Wallin förskolechef

Maria Wallin, förskolechef

Vad ser du som den största vinsten med att ha en pedagogiskt ansvarig i förskolan?

– Att förskolechefens pedagogiska uppdrag kommer att underlättas mycket och att man får det stöd som man behöver. Om jag tittar på förskolechefens arbete idag så är det just möjligheten att utföra sitt pedagogiska uppdrag och ansvar som fattas mest. Så det ser jag som den största vinsten.

Vad ser du som största vinsten med att ha en närvarande ledare i förskolan?

– Den största vinsten är att den dagliga bemanningen på förskolan förbättras. Idag ligger det ansvaret tyvärr mycket på förskollärarna och barnskötarna som jobbar ute på förskolan eftersom man som förskolechef inte kan vara närvarande därute hela tiden. Detta kommer att öka möjligheterna till att det blir en bra bemanning på förskolorna och att det blir bättre för barnen. 

Hur tror du att barn och medarbetare kommer att märka av förändringen?

– Jag tror att de kommer att märka av den väldigt mycket. Jag tror att framför allt medarbetarna kommer att uppleva att det är någon som finns där för dem på ett annat sätt än idag och att det finns någon som kan stötta dem i vardagen. Idag är jag på förskolorna och träffar mina medarbetare flera gånger i veckan, men jag kanske inte är där i det ögonblicket som det hade behövts. Efter förändringen kommer det att bli mer stöd i det vardagliga och det kommer leda till att beslut kan fattas snabbare och att det blir mer fokus på det vi ska jobba med och det som behövs. Förändringen kommer också att göra att barnen får en bättre verksamhet så det hoppas jag att de kommer att känna av.

Det lär bli en stor omställning för er förskolechefer, där många kommer att gå in i nya roller. Hur ser du som förskolechef på det?

– Jag ser det som väldigt spännande och positivt. Jag har varit med i arbetsgruppen som arbetat fram beskrivningar av NL (närvarande ledare) och PA (pedagogiskt ansvarig) och när jag tittar på alla tre tjänster – förskolechef, NL och PA – så är alla väldigt spännande tjänster. De blir specialiserade och inriktade. Förskolechefens uppdrag blir absolut någonting annat och det blir ju ett väldigt spännande uppdrag, men även NL och PA. Jag ser verkligen fram emot detta.

Ninni Hyleborg förskolechef

Ninni Hyleborg, förskolechef

Vad ser du som den största vinsten med att ha en pedagogiskt ansvarig i förskolan?

– Den allra största vinsten är att vi i det dagliga kan garantera att barnen får en god verksamhet och att det är ett stort fokus just på det pedagogiska. Med den här förändringen ser vi till att den administrativa delen inte får ta en oproportionerligt stor roll utan att vi hela tiden och varje dag har barnen bästa i fokus. Varje dag och i vardagen.

Vad ser du som största vinsten med att ha en närvarande ledare i förskolan?

– Att vi kan garantera att barnen får det som de kan kräva och det de ska ha utifrån skollagen, läroplanen och andra planer och styrdokument som reglerar vår verksamhet. Men det handlar också om att både NL och PA ska kunna ge ett stöd till förskollärare, pedagoger och barnskötare i det dagliga inne på avdelningen, varje dag. 

Hur tror du att barn och medarbetare kommer att märka av förändringen?

– Jag tror att de kommer att känna sig oerhört trygga, framför allt medarbetarna kommer att märka det direkt. De blir trygga med att ha någon att vända sig till snabbt för att få konkreta besked men också att de har någon att aktivt resonera med kring olika frågor. Det blir väldigt nära mellan medarbetare och ledningsfunktion med den nya organisationen. Jag tror också att föräldrar och barn kommer att märka att det blir en bättre kvalitet, men det tar lite tid. Det måste få lov att ta tid att sätta sig i organisationen först.

Det lär bli en stor omställning för er förskolechefer, där många kommer att gå in i nya roller. Hur ser du som förskolechef på det?

– Jag tycker att det är oerhört positivt att ganska naturligt kunna göra en karriär. En karriär kan vara väldigt bred, den kan vara att fortsätta att vara förskolechef men den kan också vara att bli PA eller NL, för det är någonting nytt, något som triggar en att utvecklas både som människa och som medarbetare i Malmö stad. Jag ser det som en utveckling var man än väljer att arbeta inom den nya organisationen. Det är en stor fördel att det finns flera olika sorters tjänster att välja mellan och bara det att det finns ett utbyte mellan de här tre rollerna, oavsett vilken roll man arbetar inom, gör att vi kommer att samarbeta mycket mer. Idag har förskolechefen en ganska ensam roll oavsett hur aktiv han eller hon är tillsammans med sina förskolechefskollegor. Nu blir det ett krav att samarbeta och det är något positivt, det kommer att ge mersmak och det kommer att märkas både i form av arbetsglädje och i kvalitet. Sen handlar det ju om att vi faktiskt får in ny kompetens in i förvaltningen, för det är säkert många utifrån som kommer att söka tjänsterna och det är bra för vi behöver ännu mer styrka och kompetens.

Ett stort tack till

Rita Theander, Annika Ekberg, Inga Sandström Åberg, Maria Stiber (saknas på bilden) och Margaretha Danielsson (saknas på bilden) som arrangerat ett mycket lyckat Ledarforum.

Här hittar du allt på - Förskoleförvaltningen